you're reading...
Банки, Кредити, Съвети, Седмични новини

Кредитоискателите преди и след предложените промени


lihvi_%В тази статия ще очертая какво реално ще се промени и в каква насока от чисто икономическа гледна точка. Ще сравня какво е било до сега и какво се очаква да бъде, ако бъдат приети предложенията на бюджетната комисия.

От протокола на Бюджетна комисия. Йордан Цонев към Левон Хампарцумян “ ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря. Чрез вас да благодаря на управителното тяло на Асоциацията на българските банки, без което този законопроект нямаше да е факт в този му вид.“

1. Предложените промени ще важат единствено за нови кредитоискатели. Реално проблемите които изпитват настоящите кредитоискатели остават в пълен размер. Това комбинирано със спада в търсенето на кредити предопределя липсата на реален икономически ефект на тези мерки.

2. Към момента в закона е регламентиран така наречения Базов лихвен процент, който се определя едностранно от банката и в последните години при почти всички банки беше вдиган няколкократно. По този начин банките събираха незаконно около 400 милиона годишно от своите клиенти, като заделяха далеч по-малки суми за евентуални съдебни разноски за този който заведе дело срещу тях.
С новите промени се въвежда формиране на лихвата на база пазарни индикатори EURIBOR, SOFIBOR, LIBOR, ОЛП на БНБ, индекси на националния статистически институт, както и възможност за комбиниран индекс от изброените. Това ще доведе до 2 проблема:
– Посочените индекси са на исторически ниски нива и могат единствено да растат във времето, а с тях лихвите и вноските по кредитите.
– Дава се възможност банките да използват комбинация от индексите. В тази връзка образуването на лихвите ще бъде отново неясно за кредитоискателя и ще позволи спекулации от страна на банките.
Въпреки всичко, това са промени в правилната посока. Така новите кредитоискатели ще имат лихва образувана на базата на пазарен индекс и няма да зависят от решенията на банките, а кредиторите ще си осигурят нарастващи приходи от лихви в бъдеще.

kami_1

3. Остава задължението да се обявяват единствено лихвите по депозитите. Лихвите по евентуален кредит ще научите, само ако ви бъде предоставен единен информационен формуляр по европейски образец. Как ще става това предоставяне не е ясно. Дали преди подаване на молбата за кредит или заедно с нея? Банките ще бъдат задължени да публикуват информация за методиката на образуване на лихвите (вероятно на интернет страниците си), но яснота за клиента ще има само ако банката използва някой от споменатите вече индекси, а не комбинация от тях.
В зависимост какво ще бъде записано в договора, вноската Ви по кредита ще се променя с тези индекси ежемесечно, на тримесечие или при определени други условия (примерно промяна на индекса с над 1%).

4. Предложените промени в закона за Потребителския кредит ще засегнат единствено кредитите за покупка на жилище, които преди не бяха включени в обхвата на този закон. Останалите кредити срещу ипотека но без покупка на жилище, ще останат по старите действащи в момента правила. Предвид факта, че покупките на жилища с кредит ще бъдат много малко оттук нататък, тази промяна едва ли ще засегне голям брой бъдещи кредитоискатели. Явно банките не очакват много покупки на жилища с кредит в следващите години,в противен случай би трябвало в разпоредбите на този закон да се включат всички останали видове потребителски кредити срещу ипотека които ползват потребителите.
Често среща проблем който остава без отговор е – „Трябва ли кредитите за бизнес по които собствениците на фирмите стават поръчители като физически лица да бъдат включени в обхвата на закона за потребителския кредит” към днешна дата тези кредити са изключени, въпреки, че при проблеми с изплащането на кредита, банката предявява претенции към цялото имущество на поръчителя в качеството му на физическо лице”. Ако трябва да се регулират напълно взаимоотношенията с потребител-банка, то поръчителите физически лица, би трябвало да се ползват от защитата на закона за потребителския кредит, ако към тях бъде предявена претенция от банката. Към днешна дата поръчителя по кредита разбира че има проблем с кредита, чак когато бъде осъден и имуществото и трудовото му възнаграждение са запорирани от Частен съдебен изпълнител.

5. Предлага се отпадане на такса за предсрочно погасяване на „ЖИЛИЩЕН КРЕДИТ”. Това само по себе си е огромна стъпка в правилната посока, която цели да се създадат условия за конкуренция между банките. Така клиента няма да има спирачка под формата на финансова санкция ако смени банката. Към момента тези такси варират от 3% по старите договори до 5% от остатъка по главницата. В голяма част от банките когато предсрочното погасяване се извършва със собствени средства такава такса няма. Явно банките намираха като единствената заплаха от предсрочно погасяване на кредита рефинансирането от конкурентна банка.
Това беше и едно от 7-те искания, които имахме към правителството – http://www.angrysheep.org/sedem-zakonodatelni-merki-za-prekratqvane-porochnite-praktiki-na-bankite-v-bg
Преди няколко години това стана и за потребителските кредити по силата на Евро-директива, която доведе до повишаване на таксата при първоначалното отпускане. Тя се покачи от около 1.5% средно се покачи до 2.5% за почти всички банки.
В случая законодателя е предвидил реформа в събираните от банките такси по Жилищни кредити.

6. Прави се предложение банките да не могат да събират такси за действия по одобрение и усвояване на кредит. От друга страна обаче се разрешава на банките да събират такси по допълнителни услуги свързани с договора. Към днешна дата таксата за кандидатстване варира от 0лв. при промоция до 200 лева, а таксата усвояване от 1.5% в промоция до над 3 процента от размера накредита, събирана предварително. Като цяло се остава възможност на банките да измислят и въведат друг вид такси или такива с други наименования, които да бъдат включени в цената на кредита, но не под формата на лихва. Това ще изключително голям проблем, понеже и към днешна дата няма яснота каква услуга стои зад дадена такса. До момента не съм чул разумно обяснение от който и да е банков служител, какво точно стои зад „Такса управление” например. Ако искате извлечение или някаква справка от банката по време на кредита, заплащате допълнителна такса между 30 и 50 лева. В този смисъл промените просто ще видоизменят таксите, но ще запазят тенденцията те да останат неясни.

7. Предлага се разпоредбите на закона за потребителския кредит да важат и бързите кредити, но се отнема правото на кредитоискателя да направи отказ от тези кредита в 14 дневен срок, без да дължи неустойка. Това остава като право единствено за кредитите над 400 лева.
Разпростирането на разпоредбите на ЗПК над бързите кредити определено ще внесе повече яснота в сегмента, както по отношение на формиране на лихвите, така и по отношение на контрола и правилата при отпускането им.
Не е възприета обаче идеята за таван на лихвите по тези кредити, което макар да изглежда недостатък е всъщност голямо преимущество. По този начин ще се предотврати развитието на лихварството в неконтролируемата му форма.

8. Предвижда се да се предостави възможност на бъдещите кредитоискатели по ЖИЛИЩНИ КРЕДИТИ, да могат да избират между 2 вида договори, ако изпаднат в неплатежоспособност. Първият вариант е да се запази сегашното положение в което банката може да се удовлетворява от цялото Ви останало имущество или работна заплата. Вариант 2 – банката да се удовлетвори единствено от ипотекираното жилище.
Не се посочват специфични изисквания към тези договори, което значи, че банките ще предложат изключително неизгодни условия за кредитиране по вторите договори, което да ги обезсмисли. Тази мярка на практика е частична мярка и опит да се замести цялостен закон за фалит на физическите лица. Такъв принцип на взаимоотношения банка-клиент не съществува в никое цивилизовано законодателство и няма да има практически ефект върху кредитоискателите. podkrepa-728x9 1

9. Отпада задължението на банката да уведоми кредитоискателя при промяна на лихвите или таксите. Към днешна дата имате право да прекратите договора за кредит в 7 дневен срок без наказателни такси, ако има промяна в лихвите. Банката е длъжна да Ви уведоми писмено за това и ако не го направи, това повишение е незаконно. В новите промени и след въвеждането на пазарен елемент в образуването на лихвата, банката няма да има задължението да Ви известява за промените. Предполага се, че Вие можете да ги следите от множество източници. Това ще породи друг проблем – следенето на тези индекси ще трябва да бъде ежедневна работа, за да можете да определите точната си вноска по кредита, защото всеки месец тя може да варира с няколко лева. Тогава в банки като ДСК и Уникредит, където наказателната лихва по голяма част от договорите се начислява върху ЦЕЛИЯ РАЗМЕР НА КРЕДИТА, за просрочие от 1 лев, ще платите наказателна лихва от примерно 150 лева.

Изводът  който можем да направим от тези промени са, че те не решават нито един от проблемите на НАСТОЯЩИТЕ кредитоискатели и се отнасят само за бъдещите кредитоискатели по ЖИЛИЩНИ КРЕДИТИ. Промените не третират бъдещите кредити срещу ипотека, което свива още веднъж обема на регулацията. В резултат на промените кредитоискателите ще бъдат ПО-НЕИНФОРМИРАНИ от преди, а защита им в съда ще се позовава на един довод по-малко.
Ако все пак промените бъдат гласувани по този начин, бъдещите кредитоискатели ще ползват пазарен индекс в образуването на лихвите, макар да е заложено тяхното сигурно увеличение в следващите няколко години. Ще се въведат множество различни такси, а вноските по кредитите ще варират по-често.
Едно обаче остава сигурно – потребителят ще трябва да обръща повече внимание на личните си финанси и на взаимоотношенията си с банките, коeто ще формира така нужната финансова култура.

Васил Кендов
Драфтис – кредитни консултанти
http://www.draftis.com

About Kendov

Manager of DRAFTIS - Bulgarian Bank Loan Consultants

Дискусия

3 thoughts on “Кредитоискателите преди и след предложените промени

 1. Ако някой е имал съмнения кого обслужват промените в банковото законодателство, ето два цитата:

  „ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря. Чрез вас да благодаря на управителното тяло на Асоциацията на българските банки, без което този законопроект нямаше да е факт в този му вид.“

  „РУМЕН ГЕЧЕВ: Трябва да напомня, че на 28 януари беше приета директива за жилищните и ипотечни кредити. Срокът за транспониране на тази директива е две години. Но на практика има подготвен законопроект, който дава възможност и в по-кратки срокове да се транспонира тази директива, която много по-пълно и обхватно урежда и регулира взаимоотношенията между кредитори и кредитополучатели по повод жилищните и ипотечни кредити. „

  Posted by Kendov | 20.02.2014, 12:07
 2. Здравейте г-н Кендов,
  бихте ли ми посочили къде точно е упоменато, че банката е длъжна да информира писмено кредитополучателя за промяна на лихвата? Благодаря предварително

  Posted by Mitko | 20.02.2014, 11:19

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

Follow kendov on WordPress.com

Архив

%d блогъра харесват това: